Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

US Visa Services

Thị thực Hoa Kỳ tại Việt Nam

Quá trình Nhập cư Hoa Kỳ thường bắt đầu bằng việc tìm kiếm thông tin vững chắc dễ hiểu và ra quyết định thông báo. Thật không may, trong thời đại kỹ thuật số này đã dẫn đến một cái gọi là "quá tải thông tin", nghĩa là mặc dù thông tin sẵn có về quá trình đôi khi được viết bởi những người có kiến thức thực tế rất ít.

Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế tăng nhanh trên thế giới. Điều này phần lớn là do thực tế quốc gia Đông Nam Á này là nơi có các dự án công nghiệp mới cũng như số lượng ngày càng tăng chưa bao giờ có của khách du lịch.

Khi có nhiều người Mỹ đến Việt Nam, và nhiều người trong số họ gặp được người bạn đời. Trong nhiều trường hợp, các cặp này muốn đoàn tụ với nhau bằng cách trở về Hoa Kỳ. Đối với những trường hợp này có Thị thực Kết hôn Hoa Kỳ và Thị thực Hôn thê Hoa Kỳ. Với những đôi mới cưới hầu hết họ tìm kiếm thị thực kết hôn là CR-1, trong khi thị thực K-1 là thị thực dựa trên gia đình chỉ cho các vị hôn phu của một công dân Mỹ. Tại thời điểm viết điều này, thị thực K-3 không còn áp dụng cho hầu hết các cặp đã cưới do thực tế là Trung tâm Thị thực Quốc gia đang “đóng cửa mặt hành chính” đối với các đơn K-3 mà họ nhận trước đây, hay cùng thời gian này đang áp dụng đơn CR-1.

Nhiều Công dân Mỹ có số lượng lớn thành viên là người thân gia đình ở Việt Nam. Với lý do này, các thị thực nhập cư trong các nhóm ưu tiên là được tìm kiếm cao cho người Việt là người thân gia đình của người Mỹ.  Trong các trường hợp liên quan đến thành viên gia đình, thời gian chờ đợi thường lâu hơn so với trường hợp không có quyền ưu tiên đồng cấp như đơn thi thực cho hôn phối hoặc con của một công dân Mỹ. Tuy nhiên, trong vài trường hợp quá trình giải quyết tương đối nhanh.

Mặc dù, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh giải quyết số lượng lớn trường hợp nhập cư vào Hoa Kỳ; Văn phòng này, cùng với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, giải quyết nhiều đơn thị thực không nhập cư, các đơn Thị thực cho các hồ sơ đi lại như thị thực B-2 (Thị thực Du lịch), Thị thực B-1 (Thị thực Kinh doanh) và Thị thực F-1 (Thị thực Sinh viên), chúng được các Chuyên viên Lãnh sự xem xét thường xuyên tại cả hai Văn phòng Lãnh sự ở Việt Nam. Điều đó nói rằng, không như các loại thị thực Nhập cư, thị thực không nhập cư có tỷ lệ từ chối cao hơn do các nguyên nhân từ chối theo phần 214(b) của Luật Quốc tịch và Nhập cư.

Khi quá trình giải quyết thị thực Hoa Kỳ trở nên nặng nề, mất nhiều thời gian, nhiều đôi đã nhận an ủi bằng việc đơn nộp đơn nhập cư và đơn thị thực thông qua một Luật sư Nhập cư Hoa Kỳ thành thạo.

To view this information in English please see: US Visa Vietnam.

Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok