Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

US Visa Services

ວີຊ່າສະຫະລັດສຳລັບຄົນລາວ

ສາທາຣະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ຫຼືຮ້ອງງ່າຍວ່າລາວ) ເປັນປະເທດນຶ່ງໃນອາຊີຕະວັນ
ອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ເກັບຄວາມລັບໄດ້ດີທີ່ສຸດ ເຖິງແມ້ວ່າເປັນປະເທດນ້ອຍ ບໍ່ມີທາງອອກທາງທະເລບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມ
ວ່າມີຊາຍຫາດທີ່ງົດງາມຄືກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນ ປະເທດໄທ ປະເທດນ້ອຍໆແຫ່ງນີ້ເປັນບ້ານທີ່ມີທິວທັດທີ່ງົດ
ງາມທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊັ່ນດຽວກັບມີສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນທີ່ສາມາດຫາໄດ້ໃນອາຊີ ຫຼາຍຄົນຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວໃນລາວບໍ່
ເຄີຍລືມເລືອນການຜະຈົນພັຍໃນສະຫວັນໂຊນຮ້ອນແຫ່ງນີ້ ແລະບາງຄົນໄດ້ພົບຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງໃນສ່ວນທີ່ລັບ
ແຫ່ງນີ້.
            ຫຼາຍຄົນທີ່ຢູ່ນອກຣາຊອານາຈັກໄທແລະປະເທດແວດລ້ອມຕະໜັກວ່າ ມີຄົນລາວຈຳນວນຫຼາຍອາສັຍ
ແລະເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ເນື່ອງຈາກຜົນຂອງສະຖານະການນີ້ ເປັນບາງຄັ້ງທີ່ຊາວອະເມຣິກັນຈະພົບຄົນລາວ
ໃນປະເທດໄທ ແລະສະແຫວ່ງຫາເພື່ອຮັບວີຊ່າສະຫະລັດ ຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດໃນກຸງເທບ ເຖິງແມ້ວ່າຂະ
ບວນການຜ່ານສະຖານທູດໃນກຸງເທບ ອາດເປັນໄປໄດ້ສຳລັບຊາວລາວ ເຂດອຳນາດທີ່ເໝາະສົມຂື້ນຢູ່ກັບສິ່ງແວດ
ລ້ອມຂອງເລື່ອງ ກ່າວວ່າໃນບາງກໍລະນີຜູ້ຂໍວີຊ່າລາວຈະຕ້ອງກັບໄປປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງວຽງຈັນ
ເມືອງຫຼວງ ເພື່ອດຳເນິນການຂະບວນການວີຊ່າ ວີຊ່າ K–1 ເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍ ເປັນເອກສານທ່ອງທ່ຽວສຳລັບຄູ່
ສາມີ-ພັນລະຍາ ລາວ+ອະເມຣິກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າເວລາດຳເນິນການເຫັນວ່າສັ້ນກ່ວາເມື່ອທຽບກັບປະເພດວີຊ່າສົມ
ຣົດສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງວີຊ່າ CR-1 ແລະ IR-1 ຄັ້ງນຶ່ງເປັນເອກສານທ່ອງທ່ຽວສຳລັບຄູ່ສົມຣົດຕ່າງປະ
ປະເທດໄດ້ຫຼຸດລົງ ບໍ່ແມ່ນເນື່ອງຈາກສູນວີຊ່າແຫ່ງຊາດ(NVC) ໄດ້ເຮັດການຕັດສີນຝ່າຍດຽວເພື່ອ ບໍຣິຫານໃກ້ຊິດ
ຄຳຂໍວີຊ່າ K-3 ຖ້າຫາກການເນັ້ນຄຳຂໍ CR-1 ແລະ IR-1 ໄດ້ຮັບຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໂດຍສູນວີຊ່າແຫ່ງຊາດ (NVC)
                ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາໃນປະເທດລາວຕັ້ງຢູ່ໃນກຸງວຽງຈັນ ດຳເນິນການທັງຄຳຂໍ
Immigrant and Non-Immigrant Visa ຜູ້ເຊີ່ງຂໍວີຊ່າຜູ້ຍ້າຍຖິ່ນສຳລັບຄູ່ໝັ້ນລາວຫຼືຄູ່ສົມຣົດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຂັ້ນຕົ້ນກ່ອນຈາກໜ່ວຍງານ United States Citizenship and Immigration Service (USCIS)
ກ່ອນທີ່ເລື່ອງຈະສົ່ງໄປສູນວີຊ່າແຫ່ງຊາດ (NVC) ແລະສຸດທ້າຍສະຖານທູດ
            ໃນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວກັບຄົນສັນຊາດລາວ ປັນຫາຫຼັກສອງປັນຫາດັ່ງນີ້
            ເອກສານທີ່ແກ້ໄຂແລະຄຳແປ ໃນຫຼາຍກໍລະນີເອກສານຈຳເປັນສາມາດຮັບໄດ້ສະເພາະໃນລາວ ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍສຳລັບທະນາຍຢູ່ໃນສ່ວນພູມິພາກສາມາດເປັນປະໂຫຽດຢ່າງຍິ່ງທັງຜູ້ຮ້ອງຂໍອະເມຣິກັນແລະຜູ້ຮັບປະໂຫຽດ
ຊາວລາວ ເນື່ອງຈາກທະນາຍຄວາມດັ່ງກ່າວສາມາດຈັດຫາເຂົ້າເຖິງຢ່າງເລິກຊື້ງເອກສານລາວ ຂະບວນການແກ້
ໄຂ ເນື່ອງຈາກຄຳແປໄດ້ຮັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແປກົດໝາຍລາວສາມາດມີຜົນລັບວິກິດເຖິງທີ່ສຸດໃນການໃຫ້ຄະດີແລະ
ມີທະນາຍຄວາມຢູ່ໃນມື ໃນອາຊີຕະວັນອອກສຽງໃຕ້ເພື່ອຊ່ອຍໃນການກວດສອບຄຳແປລາວແລະສາມາດເປັນປັດ
ຈັຍສຳຄັນໃນການຍື່ນຄຳຂໍວີຊ່າປະສົບຜົນສຳເລັດສຳລັບລາຍບຸກຄົນ ຂໍ້ຄວາມທີ່ຄັດລອກພາສາລາວ

To view this information in English please see: US Visa Laos.Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok