Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

ទិដ្ឋាការកម្ពុជាសហរដ្ឋ / ទិដ្ឋាការគូដណ្តឹងកម្ពុជា / K1ទិដ្ឋាការគូដណ្តឹង / K1

ទិដ្ឋាការសហរដ្ឋ

ច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍្តនិងសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពលំបាកនិងជាញឹកញាប់មានភាពយល់ច្រលំចំពោះច្បាប់នេះ ដោយ តាមការពិតនោះបានមានការធ្វើវិសោធនកម្មនិងវាយអត្ថន័យបកស្រាយតាមមូលដ្ឋានធម្មតាយល់ច្រលំចំពោះច្បាប់ផ្លាស់ប្តូរនូវពាក្យសុំដែលអនុវត្តន៍ទៅតាមបាននោះ  ដែលបពា្ជក់ថាជាញឹកញាប់ដោយការផ្តល់ជំនួយរបស់មេធាវី គូស្វាមីភរិយានោះ បានជួបប្រទះឃើញថា កម្មវិធីនៃការសុំទិដ្ឋាការសហរដ្ឋមេរិកមានភាពងាយស្រួលនិងមានប្រសិទិ្ធភាព។

កម្ពុជាមានប្រវតិ្តដ៏យូរលង់មកហើយនិងមានភាពស្មុគស្មាញ ។  ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានពេលខ្លះហៅថាជាខែ្មរ ហើយ កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះព្រះរាជាណាចក្រនេះបានជួបប្រទះទៅនឹងបំលាស់ប្តូរយ៉ាងធន់ធ្ងរ ។ ហើយក្នុងឋានៈជាប្រទេស តូចៗមួយនោះបានខិតខំប្រឹងប្រែងការស្វែងរកថានៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហគមន៍ពិភពលោក  ក៏ប៉ុនែ្តក្នុងមាគានៃការស្តារកម្ពុជាឡើងវិញនោះមានភាពយឺតយ៉ាវនិងពិបាកយ៉ាងខ្លាំង។ អ្នកដែលបានអញ្ចើញមកទស្សនាកម្ពុជាច្រើនបានជួបប្រទះឃើញ ថា មាននូវភាពលំបាកលំបិនក្នុងជំនឿជឿជាក់ថា កាលពីពេលមុននេះព្រះរាជាណាចក្រមានជាហេតុការណ៍អសនិ្តសុខខាង នយោបាយដែលហាក់ដូចជាថា  កម្ពុជាកំពុងតែក្លាយទៅទីកនែ្លងទេសចរណ៍មួយកនែ្លងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគេ្នយ៏។ ក៏ប៉ុនែ្តនៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញនោះ ប្រទេសនេះនៅមានបញ្ហាឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងនៅអនាគត  ហើយប្រជាជនអាមេរិកាំង ខ្លះដែលបានអញ្ចើញទៅទស្សនានៅកម្ពុជាបានជួបប្រទះទៅនិងជីវិតសេ្នហារបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីឋានសួគ៌ដ៏តូចមួយនេះ ហើយអ្នកដែលមានបំណងចង់នាំយកគូរសេ្នហាជនជាតិកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋមេរិកនោះ  ទិដ្ឋាការសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាវត្ថុដ៏ចាំបាច់ ។

បច្ចុប្បន្ននេះមានទិដ្ឋាការបីប្រភេទដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅដោយជនជាតិអាមេរិកកាំងអស់ទាំងនោះដែលមានបំណងចង់ជួយ គូរសេ្នហាជនជាតិកម្ពុជាដោយការសុំអនុញាតិចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក ។ ទិដ្ឋាការ K-1 ថែមទាំងជាទីពេញនិយមសំរាប់ឯកសារទេសចរណ៍សំរាប់បុគ្គលសពា្ជតិអាមេរិកកាំងជាមួយនិងគូរដណឹងជនជាតិកម្ពុជា ។ ក៏ប៉ុនែ្តទោះជាយ៉ាងនោះកី្តទិដ្ឋាការ អស់ទាំងនោះយើងសូមមិនណែនាំចំពោះអ្នកដែលមានគូរសេ្នហាជនជាតិកម្ពុជា  បើសិនជាទិដ្ឋាការការរៀបមង្គលការ សហរដ្ឋកំពុងតែត្រូវសើ្នសុំក្នុងពេលនោះ បច្ចុប្បន្ននេះវិធីដ៏ល្អប្រសើរជាទីបំផុតគឺការសូមទទួលឯកសារទេសចរណ៍ទាំងនោះ ដោយចុះឈ្មោះសូមទទួលទិដ្ឋាការCR-01 ឬទិដ្ឋាការ IR-1 ។ ទិដ្ឋាការអស់ទាំងនោះសមស្របចំពោះការរស់នៅប្រចាំទៅតាម ច្បាប់ភ្លាមនៅពេលដែលចូលទៅដល់ប្រទេស  ក៏ប៉ុនែទិដ្ឋាការ CR-1នោះមានភាពសមស្របទៅនឹងលក្ខណ័្ឌនៃស្ថានភាពទាំង នោះជាទីបំផុត  ដោយមានអ្នកខ្លះស្វែងរកទិដ្ឋាការ K-3 ។  ដោយជាភ័ព្វសំណាងមិនល្អចំពោះអ្នកដែលចាប់អារមណ៍ទៅលើ ប្រភេទទិដ្ឋាការ K-3 ដោយក្នុងពែលដែលសរសេរសេចកី្តរាយការណ៍ច្បាប់នេះ  ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ K-3 កំពុងតែត្រូវ ត្រួត ពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលទិដ្ឋាការជាតិ(NVC) ដែលសង្កត់ធ្ងន់ដោយ I-130 បានសម្រេចរួចរាល់ហើយនោះ។

កិច្ចការអន្តោប្រវេសន៍្តសហរដ្ឋត្រូវតែមានការជជែកវែកញែកគ្រប់ពេលវេលា  ហើយក្រៅពីនោះច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិខាង វិស័យសនិ្តសុខក៏មានការផ្លាស់ប្តូរដោយហេតុផលអស់ទាំងនោះ ហើយអាចជាការប្រសើរបំផុតនោះគឺការពិភាក្សាជាមួយ និងមេធាវីខាងអន្តោប្រវេសន៍្តអាមេរិកកាំងមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរទៅបាននោះ  ដែលអាច ការពារបពា្ហទុកជាមុនបាននោះទៀតផង ។

To view this information in English please see: US Visa Cambodia.
Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok