Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

K1 ទិដ្ឋាការកម្ពុជា / K1 ទិដ្ឋាការគូរដណឹ្តងប្រទេសថៃ/ K1 ទិដ្ឋាការគូរដណឹ្តងសហរដ្ឋអាមេរិក

K1 ទិដ្ឋាការកម្ពុជា

កម្ពុជាកំពុងតែក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលបានទទួលការទទួលស្គាល់យ៉ាងធំទូលាយថាជាគោលដៅអ្នកទេសចរណ៍នៅ តំបន់អាស៊ីអាគេ្នយ៍។ ហើយកាលពីពេលថី្មៗ នេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានទទួលនូវគ្រោះកម្មពីភាពអសនិ្តសុខខាង នយោបាយនិងសង្គកិច្ច ។ ក៏ប៉ុនែ្តប្រទេសនេះបានទទួលការស្តារទ្បើងវិញមួយកំរិតហើយ  បច្ចុប្បន្ននេះគេអាចបង្ហាញពីមន្តស្នេហ៏ថាជាទីកន្លែងទេសចរណ៍ដ៏ស្រស់បំព្រងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ។

ហើយអ្នកទេសចរណ៍ដែលសំរាកកំសាន្តនៅកម្ពុជាមានការចំលែកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលជួបប្រទះឃើញនូវសម្រស់ដ៏ ស្រស់បំព្រងនៃព្រះរាជាណាចក្រនេះ  ព្រមទាំងតំលៃងដ៏ថោកនៃទីកន្លែងស្នាក់ ម្ហូបអាហារនិងទីកនែ្លងកំសាន្ត ដោយពេល ថី្មៗនេះមានជនជាតិអាមេរិកកាំងជាច្រើនបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជា ។ ហើយអ្នកទេសចរណ៍អស់ទាំងនោះបានធ្វើអោយ កម្ពុជាក្លាយទៅជានិវេសន៍ដ្ឋានរបស់ពួកគេ  ហើយមានអ្នកដ៏ទៃទៀតនោះក៏បានជួបនូវគូរព្រេងសេ្នហារបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រះរាជណាចក្រនេះដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជា ។ ចំពោះបុគ្គលអស់ទាំងនោះជាមួយនិងគូរដណឹ្តងជនជាតិកម្ពុជាទិដ្ឋាការ ទេសចរណ៍ដែលនិយមនោះគឺ K1 ។ ទិដ្ឋាការដែលសំរាប់បុគ្គលដែលមិនបានជ្រាបថាទិដ្ឋាការ K1 ជាទិដ្ឋាការគូរដណឹ្តងដែល កំណត់អោយជនបរទេសចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក  សំរាប់គោលបំណងដើម្បីរៀបការជាមួយនិងជនជាតិអាមេរិកកាំង ដែលជាគូរគ្រងនិងធ្វើការចុះឈ្មោះដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពទៅជាការស្នាក់នៅអចិន្រៃ្តយ៍ទៅតាមច្បាប់ ។ ហើយដើម្បីអោយ បានទទួលទិដ្ឋាការ K-1 អ្នកដែលដាក់ពាក្យសូមនោះត្រូវតែបានទទួលការអនុម័តិជំហានដំបូងពីការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ និងសញ្ជាតិសហរដ្ឋជាមុនសិន ។ ហើយនៅពេលដែលបានអនុម័តិភ្លាមនោះរឿងនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលទិដ្ឋាការជាតិ (NVC) ។ ហើយបន្ទាប់ពីនោះរឿងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ស្ថានទូទសហរដ្ឋ ឬស្ថានកុងស៊ុលដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះ ករណីទិដ្ឋាការនៅកម្ពុជានោះត្រូវសម្រេចដោយមន្រ្តីកុងស៊ុលប្រចាំស្ថានទូតសហរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ។

ចំពោះករណីទូទៅខ្លួនអ្នកព្រមទាំងគូរដណឹ្តងជនជាតិកម្ពុជាអាចជ្រើសរើសជួលមេធាវីអន្តោប្រវេសន៍្តដើម្បីជួយធ្វើការចាត់ ឯកសារនិងចាត់សេចកី្តរាយលំអិតការប្រើប្រាស់បែបបទដែលសមស្រប  ដើម្បីបនែ្ថមនូវឧិកាសពិសេសការជួល ក្រុមហុនដែលតាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគេ្នយ៍ដែលមានភាពជិតសិ្នតជាមួយនិងស្ថានទូត ឬ ស្ថានកុងស៊ុលដែលពាក់ព័ន្ធ ។

ដូចដៅទៅនឹងភាពយល់ច្បាស់ពីនិមិត្តរូបនៃឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគ ។

ហើយជាញឹកញាប់ជំហាននៃភាពភ័យខ្លាចនៃកម្មវិធីទិដ្ឋាការ K1 នោះគឺការសំភាសន៍ដើម្បីទទួលទិដ្ឋាការ  ដោយគូរដណឹ្តង ជនជាតិកម្ពុជាច្រើនរូបមានការរំភើបចិត  ដោយគិតថាការសំភាសន៍ជាភាសាអង់គេ្លសជាមួយនឹងមន្រ្តីអាមេរិកកាំងនោះ ក៏ប៉ុនែ្តសំណាងល្អដោយមេធាវីអាមេរិកកាំង  ភាពភ័យខ្លាចអស់ទាំងនោះអាចបញ្ចប់ទៅបានដោយមេធាវីនៃមន្ទីអន្តោប្រវេសន៍្តអាមេរិកកាំងអាចផ្តល់នូវពាក្យប្រឹក្សានិងសេចកី្តណែនាំសី្តពីការសំភាសន៍ទិដ្ឋាការនឹងជួយអោយគូរដណឹ្តងជនជាតិ កម្ពុជាធ្វើការអធិប្បាយពីភាពតាំងចិត្តយ៉ាងច្បាស់លាស់ ជាក់លាក់ និង សោះត្រង់ ។

ហើយដោយការបង្តភេរវកម្មកាលពីទី 11 ខែកញ្ញានោះ កម្មវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍្តសហរដ្ឋហាក់ដូចជាតឹងរឹង និងបងើ្កននួវភាពលំបាកលំបិនសី្តពីវិស័យសនិ្តសុខ  ដែលជាហេតុធ្វើអោយត្រូវមានការប្រើប្រាស់រយៈពេលក្នុងការដំណើរការ កាន់តែយូរទ្បើង ។  ដែលនេះមានន័យថាមេធាវីដែលមានបទពិសោធន៍ខាងវិសយអន្តោប្រវេសន៍្តអាចផល់នូវជំនួយការ កែសម្រួលកម្មវិធីអស់ទាំងនោះនិងជួយចាត់ឯកសារដែលសំខាន់ៗនិងចាំបាច់ទាំងនោះ ។

ហើយចំពោះអ្នកដែលសូមទទួលទិដ្ឋាការ  K1 សំរាប់គូរដណឹ្តងជនជាតិកម្ពុជានឹងបានទទួលសេចកី្តណែនាំពីមេធាវីជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការសំរេចចិត្តណាមួយដែលមិនអាចកែប្រែបាននោះ ព្រោះបើមានការខុសឆ្គងនោះនឹងធ្វើអោយកម្មវិធីមានភាព យឺតយ៉ាវ ។

To view this information in English please see: K1 Visa Cambodia.
Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok