Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

US Visa Services

เงื่อนไขที่ทำให้ไม่สามารถเข้าประเทศ และการขอยกเว้นโทษ

อินทิกริตี้ ลีเกิ้ล จัดทำส่วนนี้ของเว็บไซต์ขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นถึงเหตุที่ทำให้ผู้ขอวีซ่าไม่สามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้และความจำเป็นที่จะต้องขอยกเว้นโทษก่อนที่คู่หมั้นชาวไทยหรือคู่สมรสคนไทยจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้

มีเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ไม่สามารถเข้าประเทศได้

ดังที่หัวข้อของเราได้กล่าวไว้ เหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ก็คือบรรทัดฐานที่เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองใช้ในการจำกัดไม่ให้ผู้อพยพเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หากว่าคู่หมั้นชาวไทยหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณถูกปฏิเสธวีซ่าเค-วัน หรือเค-ทรี หรือ วีซ่าสมรส ของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีความเป็นไปได้ที่การปฏิเสธนั้นมีเนื่องมาจากเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้

คู่หมั้นชาวไทยหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณอาจถูกปฏิเสธวีซ่าเค-วัน หรือ เค-ทรี หรือ วีซ่าสมรส ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องมาจากเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ถ้า:

 • 1. คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับศีลธรรม
 • 2. คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณทำผิดกฏหมายไม่ว่าภายใต้เขตอำนาจศาลใดๆ
 • 3. คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณได้รับโทษจำคุกตามกฎหมายสำหรับความผิดทางอาญาตั้งแต่ 2 กระทงขึ้นไป ซึ่งเมื่อนำโทษมารวมกันแล้วเกินกว่า 5 ปี ( ตัวอย่างเช่น ความผิดฐานลักทรัพย์ โทษจำคุก 6 เดือน และความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธ โทษจำคุก 4 ปี 6 เดือน เป็นต้น )
 • 4. คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวเนื่องกับการลักลอบขนยาเสพติด
 • 5. คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณมีอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ผิดกฎหมายเช่นการค้าประเวณี
 • 6. คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชีพผิดกฎหมายเช่น การค้าประเวณี ภายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลังนับจากวันสมัครวีซ่า
 • 7. คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณใช้ยาเสพติดเป็นนิจ
 • 8. คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณมีสสภาวะทางจิตหรือทางกายเป็นไปในแนวโน้มที่จะเป็นภัยต่อตนเองหรือผู้อื่น
 • 9. คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณมีโรคติดต่อซึ่งเป็นภัยต่อส่วนรวม (เช่น เฮช ไอ วี /เอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ )

นิยามของการค้าประเวณีและกิจกรรมอื่นๆลักษณะเดียวกันภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ

ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ มาตรา 212 เอ 2 ดี คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณจะเข้าข้อสัณนิษฐานว่าเป็นผู้ไม่สามารถเข้าเมืองได้หากว่า

 • • (หนึ่ง) เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยลำพัง โดยสำคัญ และโดยจงใจเพื่อข้องเกี่ยวกับการค้าประเวณีหรือข้องเกี่ยวกับการค้าประเวณีภายในระยะเวลา 10 ปีนับย้อนจากวันที่สมัครขอวีซ่า เข้าประเทศ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
 • • (สอง) โดยทางตรงหรือทางอ้อมจัดหาหรือพยายามจัดหา หรือ ( ภายในระยะเวลา 10 ปีนับย้อนจากวันที่สมัครขอวีซ่า เข้าประเทศ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ) เคยจัดหาหรือพยายามจัดหา หรือส่งออก ผู้ค้าประเวณี หรือบุคคลใดๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าประเวณี หรือรับ หรือ ภายในระยะเวลา 10 ปี ) เคยได้รับ ผลกำไรทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจากการค้าประเวณี หรือ
 • • (สาม) จะเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อข้องเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีหรือไม่

หากว่าคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณเข้าข้อสัณนิษฐานอันทำให้ไม่สามารถเข้าเมืองได้เนื่องจากเขาหรือเธอเข้าข้อนิยามข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องมีการขอยกเว้นโทษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ มาตรา 212 เฮช

การปฏิเสธคำขอวีซ่าของคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยบนพิ้นฐานของเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าเมืองได้ และการยื่นขอยกเว้นโทษ

เมื่อคนรักชาวไทยของคุณเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเค-วัน เค-ทรี หรือวีซ่าสมรสจากเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าเมืองได้ คุณจะทำอย่างไร

นี่คือจุดที่สำคัญมากในการขอข้อมูลจากที่ปรึกษากฎหมายที่มีใบอนุญาต มีเพียงทนายความมีใบอนุญาตว่าความของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่สามารถเป็นตัวแทนของคุณในกรณีต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่กงสุล ทนายความจะยื่นคำร้องขอยกเว้นโทษ ( แบบ I 601 ) ใบคำร้องนี้จะต้องยื่นต่อกงสุลหรือสถานฑูตนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่กงสุลที่รับคำร้องจะส่งต่อคำร้องขอยกเว้นโทษ ( พร้อมทั้งคำอธิบายไม่ว่าจะเป็นในแง่ดีหรือแง่ร้าย ) ไปยัง สำนักงานบริการบุคคลสัญชาติอเมริกันและคนเข้าเมือง (BCIS )

หากคุณกังวลว่ามีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าเมืองได้อันใดอันหนึ่งแล้วละก็ คุณสามารถแจ้งทนายความที่ทำงานด้านคนเข้าเมืองให้ยื่นคำร้องขอยกเว้นโทษไปพร้อมๆกันกับคำร้องขอวีซ่าเค-วัน เค-ทรี หรือวีซ่าสมรส นี่จะทำให้ขั้นตอนรวดเร็วขึ้นเมื่อทำการขอวีซ่าเค-วัน เค-ทรี หรือวีซ่าสมรสและการยื่นคำร้องขอยกเว้นโทษไปพร้อมๆกัน

มีเพียงทนายความมีใบอนุญาตว่าความของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่สามารถยื่นขอยกเว้นโทษได้และมีเพียงทนายความมีใบอนุญาตว่าความของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่สามารถเป็นตัวแทนของคุณต่อสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ให้อินทิกริตี้ ลีเกิ้ลช่วยเหลือคุณในการทำให้เรื่องกฎหมายคนเข้าเมืองยากๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากว่าคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณ ยื่นขอวีซ่าเค-วัน เค-ทรี หรือวีซ่าสมรสและถูกปฏิเสธบนพื้นฐานของเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าเมืองได้ อีเมลล์ หรือโทรศัพท์มาหาอินทิกริตี้ ลีเกิ้ล เพื่อขอรับคำปรึกษาว่าสถานการณ์ของคุณควรได้รับการแก้ไขด้วยวิธีใดจึงจะดีที่สุด

Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok