Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

US Visa Services

ขั้นตอนการขอวีซ่าอพยพถิ่นฐาน (ซีอาร์ วัน, ไออาร์ วัน )

วีซ่าอพยพถิ่นฐานเป็นวิธีการคลาสสิกในการนำคนรักไปยังสหรัฐอเมริกา จากข้อมูล กานขอวีซ่าอพยพถิ่นฐานเป็นวิธีการเก่าแก่ที่สุดในการขอวีซ่าให้กับสามีหรือภรรยาชาวต่างชาติ ในประเทศไทย มีสองวิธีการที่สามารถขอวีซ่าอพยพถิ่นฐานให้กับคู่สมรสชาวไทย

วิธีการแรกคือการยื่นคำร้อง I 130 ต่อศูนย์บริการสัญชาติและคนเข้าเมืองในกรุงเทพมหานคร ( หรือที่รู้จักกันในนาม USCIS กรุงเทพมหานคร ) ในการยื่นคำร้อง ไออาร์ วัน หรือ ซีอาร์ วัน ที่สำนักงาน USCIS ในท้องถิ่นชองคุณนั้น บุคคลสัญชาติอเมริกันจะต้องเข้ากรณีมีถิ่นฐานตามนิยามของ USCIS เมื่อเป็นบุคคลผู้มีถิ่นฐานแล้ว USCIS ก็จะรับคำร้อง I 130 ของคุณและดำเนินการจากประเทศไทย

คำร้องไออาร์ วัน หรือ ซีอาร์ วัน สำหรับผู้สมัครส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบท้องถิ่นเนื่องจากบุคคลผู้ขอสัญชาติอเมริกันส่วนมากไม่ได้มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ดังนั้นขั้นตอนก็จะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ในหลายกรณี บุคคลสัญชาติอเมริกันจะต้องยื่นคำร้อง I 130 แก่ USCIS และ USCIS ก็จะส่งหนังสือที่เรียกว่า Notice of Action 2 ให้แก่ตัวบุคคลสัญชาติอเมริกันหรือทนายความเจ้าของเรื่องเพื่อแจ้งผลอนุมัติ

เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ เอกสารคำร้องจะถูกส่งไปยังศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติ ( NVC ) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะแตกต่างออกไปจากการยื่นขอวีซ่าเค วัน หรือ วีซ่าเค ทรี เนื่องจาก NVC จะตรวจเช็คภูมิหลังและจะขอเอกสารมากกว่า ก่อนที่จะส่งเรื่องต่อให้กับสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาดำเนินการของ NVC คือสาเหตุที่ว่าทำไมการขอวีซ่าอพยพถิ่นฐานแบบดั้งเดิม ( ไออาร์ วัน , ซีอาร์ วัน ) จึงใช้เวลานานกว่าวีซ่าคู่หมั้น เค วัน หรือ วีซ่าสมรส เค ทรี

ขั้นตอนสำคัญที่สุดในการดำเนินการขอวีซ่าเค วัน ก็คือการสัมภาษณ์ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องใช้เอกสารและการเตรียมตัวเป็นอย่างมากก่อนที่จะทำนัดสัมภาษณ์ โดยทั่วไปแล้วสถานฑู๖สหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานครจะทำการส่งเอกสารที่เรียกว่า Packet 3 ให้แก่ผู้สมัครชาวไทยซึ่งผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ในนั้นและส่งให้กับสถานฑูตก่อนทำการนัดสัมภาษณ์ หลังจากนัดสัมภาษณ์แล้ว ก็ถึงขั้นตอนที่หวังว่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งก็คือการสัมภาษณ์

เมื่อสถานฑูตได้รับคำร้องขอวีซ่าจาก NVC แล้วก็จะมีการแจ้งผู้รับผลประโยชน์ชาวไทยให้ทราบและจะทำการนัดสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์วีซ่านั้นสร้างความกระวนกระวายใจให้แก่ผู้สมัครชาวไทยเป็นจำนวนมาก แต่การเตรียมการสัมภาษณ์นั้นจะช่วยผ่อนคลายอาการกังวลก่อนการสัมภาษณ์ลงและทำให้ผู้สมัครชาวไทยรู้สึกสะดวกใจขึ้นด้วย เมื่อเจ้าหน้าที่กงสุลอนุมัติคำขอ วีซ่าก็จะออกตามมาในเวลาไม่ช้า ในบางกรณีจะมีการออก แบบปฏิเสธ 221 G เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม เมื่อเอกสารที่ได้รับการร้องขอได้ถูกยื่นจนครบถ้วนแล้ว ก็จะสามารถออกวีซ่าให้ได้ ในกรณีที่เกี่ยวกับการขออภัยโทษกรณีมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าเมืองได้นั้น คำร้องขอวีซ่าจะถูกปฏิเสธจนกว่าจะมีการยื่นคำร้องขออภัยโทษเสร็จสิ้นเสียก่อน หลังจากที่ คำร้องอภัยโทษ I 601 ได้รับการอนุมัติแล้ว ก็จะส่งคำร้องกลับมายังสถานฑูตเพื่อทำการออกวีซ่า


Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok