Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

US Visa Services

วีซ่าย้ายถิ่นฐานคู่สมรส

มีวีซ่าประเภทอะไรบ้างที่คู่สมรสชาวไทยของฉันสามารถยื่นขอได้

Spouse Visa Thailand

วีซ่า IR1 CR1 และ เค-ทรี
วีซ่า IR1 CR1 และ เค-ทรี มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคุณว่าวีซ่า CR1 IR1 หรือ เค-ทรี จะเหมาะกับสามีหรือภรรยาชาวไทยของคุณ ถ้าคุณกำลังจะทำสิ่งที่เรียกว่า “ยกภูเขาออกจากอก” เพื่อที่จะทำเรื่องเข้าเมืองของคู่สมรสคุณให้เสร็จสิ้นก่อนที่เขาหรือเธอจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา CR1 หรือ IR1 ก็เหมาะกับคุณที่สุด ถ้าเป้าหมายของคุณคือการนำคู่สมรสชาวไทยของคุณเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาให้เร็วที่สุด กรุณาอ่านตอนด้านล่างเกี่ยวกับวีซ่า เค-ทรี

วีซ่าCR1 คืออะไร

วีซ่าถาวรที่อนุญาตให้คู่สมรสชาวไทยสามารถพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐได้ในฐานะผู้พำนักอาศัยถาวรแบบมีเงื่อนไข
CR1 เป็นวีซ่าผู้อยู่อาศัยแบบมีเงื่อนไข ซึ่งหมายความว่าคู่สมรสชาวไทยของคุณจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยสถานภาพผู้พำนักอาศัยแบบมีเงื่อนไข เขาหรือเธอจะมีกรีนการ์ดซึ่งอนุญาตให้ผู้พำนักอาศัยคนไทยสามารถทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้และสามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตาม สถานภาพผู้พำนักอาศัยถาวรนั้นมีเงื่อนไขและเงื่อนไขนั้นก็คือการสมรสจะต้องยืดยาวกว่าสองปี และพลเมืองอเมริกันสามรถยื่นขอยกเงื่อนไขภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบรอบ 2 ปีนับแต่วันที่คู่สมรสชาวไทยเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่า IR1 คืออะไร

วีซ่าผู้พำนักอาศัยถาวรที่อนุญาตให้คู่สมรสชาวไทยเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในฐานะผู้พำนักอาศัยถาวรแบบไม่มีเงื่อนไข วีซ่า IR1 ก็เหมือนกับวีซ่า CR1 ต่างกันตรงเรื่องของเงื่อนไขของสถานภาพผู้พำนักอาศัยถาวรของคู่สมรสชาวไทย คู่สมรสชาวไทยที่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า IR1 ไม่ใช่ผู้พำนักอาศัยแบบมีเงื่อนไขและสามรถทำงานและพำนักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่วินาทีที่เขาหรือเธอได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจากหน่วยงายคนเข้าเมืองที่เขาหรือเธอเข้าประเทศ ผู้ที่สามารถยื่นขอวีซ่า IR1 จะต้องสมรสกับคู่สมรสที่เป็นพลเมืองอเมริกันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการยื่นขอวีซ่า CR1 หรือ IR1

CR1 US visa

ประเทศไทยใช้เวลาโดยเฉลี่ย 12 เดือนในการได้รับ CR1 หรือ IR1 หากคู่สมรสที่เป็นพลเมืองอเมริกันเป็นผู้พำนักอาศัยในประเทศไทย ( และสามารถพิสูจน์ได้โดยแสดงวีซ่าระยะยาวหรือใบอนุญาติการทำงาน ) คำร้องขอวีซ่า CR1 หรือ IR1 สามารถยื่นได้ที่สำนักงาน USCIS ประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะใช้เวลาในการรอวีซ่าประมาณ 4 เดือน

วีซ่า IR1 และ CR1 ใช้เวลาในการขอมากกว่าวีซ่า เค-ทรี ทำไมฉันจะต้องยื่นขอวีซ่าพวกนี้ด้วยในเมื่อมันใช้เวลาในการรอนานกว่า

สถานภาพผู้พำนักอาศัยแบบถาวรเป็นสถานภาพที่ติดกับวีซ่า IR1 หรือ CR1 ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องยื่นขอกรีนการ์ดให้แก่คู่สมรสชาวไทยของคุณเมื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว

 

วีซ่า IR1 และ CR1 ใช้เวลารอนานกว่าวีซ่า เค-ทรี แต่ว่าเมื่อมองในแง่ดีคือ

กระบวนการขอกรีนการ์ด ( ซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ถือวีซ่า เค-วัน หรือ เค-ทรี ) จะได้ทำไปล่วงหน้าและผู้ถือวีซ่า CR1 หรือ IR1 สามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในสถานะของผู้พำนักอาศัยถาวรแทนที่จะต้องไปยื่นขอปรับเปลี่ยนสถานภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก

วีซ่า เค-ทรี คืออะไร

วีซ่าสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติซึ่งใช้เวลารวดเร็ว
คู่สมรสชาวไทยของพลเมืองสัญชาติอเมริกัน และ บุตรติดของคู่สมรสชาวไทยสามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยวีซ่า เค-ทรี หรือวีซ่าเค-โฟร์ และรออยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่กระบวนการด้านคนเข้าเมืองกำลังดำเนินการ ก่อนที่วีซ่าเค-โฟร์จะออกให้บุตรคนไทย บิดามารดาที่เป็นคนไทยจะต้องได้รับวีซ่าเค-ทรี เสียก่อน

คู่สมรสชาวไทยคืออะไร

คำตอบสั้นๆ : คนสัญชาติไทยที่สมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายกับอีกบุคคลหนึ่ง
คู่สมรสที่ได้สมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย คู่รักที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา “ การสมรสแบบคอมมอนลอว์” คู่รัก หรือ คู่รักเพศเดียวกัน หรือ คู่รักเพศเดียวกันที่สมรสกัน ไม่ถือว่าเป็นคู่สมรสตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายคนเข้าเมือง ตามกฎของ USCIS

การสมรสซ้อน ( หลายผัวเมีย ) ถือว่าผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา คู่สมรสฝ่ายที่เคยสมรสมาก่อนต้องแสดงว่าการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดลงโดยความมรณะของคู่สมรสหรีอโดยคำพิพากษาให้หย่าขาดจากกันโดยศาลที่มีเขตอำนาจ การแยกกันอยู่ตามกฎหมายไม่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ตามข้อนี้เนื่องจากการสมรสครั้งก่อนยังไม่สิ้นสุดลง

คำร้องเค-ทรี มีผลระยะเวลาเท่าไหร่

4 เดือนแต่สามารถขยายระยะเวลาได้
คำร้อง I-129 F จะมีอายุ 4 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ เจ้าหน้าที่กงสุล ( โดยมีอำนาจดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ) สามารถทำให้คำร้องมีผลใหม่ได้หากว่าคำร้องนั้นหมดอายุก่อนที่กระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้น

ภรรยาชาวไทยของฉันจะทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าเค-ทรีได้หรือไม่

ได้
คู่สมรสชาวไทยที่ถือวีซ่าเค-ทรีสามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานจากสำนักงาน USCIS ที่มีเขตอำนาจ หลังจากได้รับอนุมัติแล้ว คู่สมรสชาวไทยของคุณจะได้รับใบอนุญาตทำงานให้สามารถทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ อินทิกริตี้ ลีเกิ้ลสามารถช่วยยื่นเอกสารที่จำเป็นในการขอใบอนุญาตการทำงานให้แก่คุณได้

ใช้เวลานานเท่าไหร่

โดยเฉลี่ยประมาณ 8 เดือนนับจากวันยื่นขอวีซ่า ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับแต่ละเรื่อง กระบวนการอาจจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัด การดำเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในสหรัฐ จำนวนเรื่องที่มีมากมายที่ USCIS จำนวนเรื่องที่มีมากมายที่ NVC และระยะเวลาดำเนินการของสถานฑูตในกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโดยประมาณสำหรับการขอวีซ่าเค-ทรี คือ 8 เดือนนับแต่ยื่นคำร้องต่อ USCIS จนกระทั่งได้รับวีซ่า

จะเป็นอย่างไรหากว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติในการขอวีซ่า

ใบสมัครจะถูกปฏิเสธ
ตัวอย่างกิจกรรมและลักษณะที่อาจจะทำให้ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติในการได้รับวีซ่า :

  • ค้ายาเสพติด
  • มีเชื้อ เฮชไอวี /เอดส์ วัณโรค หรือโรคติดต่อร้ายแรง
  • อยู่ในประเทศสหรับอเมริกาเกินระยะเวลาวีซ่าครั้งก่อน
  • สมรสกับบุคคลหลายคน (หลายผัวเมีย)
  • ให้การสนับสนุนการทำลายล้างรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
  • ยื่นเอกสารปลอม

ในหลายๆกรณีคำร้องขอยกเว้นโทษสามารถยื่นได้เพื่อขอวีซ่าเค-ทรี ได้โปรดอ่านบทความของเราเกี่ยวกับ เหตุที่ทำให้ ไม่สามารถเข้าเมืองและคำร้องขอยกเว้นโทษ

ผู้ถือวีซ่าเค-ทรีสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าไม่อพยพประเภทอื่นขณะที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่

ไม่ได้
ผู้ถือวีซ่าเค-ทรี จะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นวีซ่าไม่อพยพประเภทอื่นขณะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ถือวีซ่าเค-ทรี สามารถเดินทางออกนอกประเทศและเดินทางกลับเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าเค-ทรีได้หรือไม่

ได้
คู่สมรสชาวไทยที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าเค-ทรี สามารถเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและเดินทางกลับเข้าไปด้วยวีซ่าเค-ทรี ( ซึ่งตรงกันข้ามกับวีซ่าคู่หมั้น เค-วัน ซึ่งเป็นวีซ่าเข้าเมืองครั้งเดียว ) ถ้าคู่สมรสชาวไทยถือวีซ่าเค-ทรี ได้ยื่นขอปรับเปบี่ยนสถานภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว USCIS จะไม่สันนิษฐานว่าการเดินทางออกนอกประเทศเป็นการละทิ้งวีซ่า


Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok