Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

วีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่าประเภท E2

สำหรับผู้ที่จะลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น วีซ่าประเภท E-2อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี เอกสารการเดินทางประเภทนี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่มาจากประเทศที่มีสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกา

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกานั้นต่างลงนามในสนธิสัญญาพันธไมตรีไทย-อเมริกัน จากมุมมองของประเทศไทยแล้ว ผู้ที่มีสัญญาชาติไทยสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าเมือองของสหรัฐอเมริกาในฐานะนักลงทุนตามสนธิสัญญา เช่นเดียวกันคนต่างชาติจากประเทศอื่นๆสามารถที่จะได้รับสิทธิตามวีซ่าประเภท E2 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หลักเกณฑ์โดยทั่วไปของวีซ่าประเภทE2ในฐานะนักลงทุนตามสนธิสัญญาผู้ซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศตามสนธิสัญญาโดยกำเนิด หรือโดยการได้รับสัญชาติ การลงทุนที่จะยื่นเพื่อขอวีซ่าได้นั้นต้องเป็นการลงทุนที่มีเงินลงทุนในปริมาณที่เพียงพอเพื่อเป็นหลักประกันว่าการดำเนินธุรกิจนั้นจะประสบความสำเร็จ *สัดส่วนของการลงทุนสำหรับธุรกิจต้นทุนต่ำนั้นสูงกว่าธุรกิจค้นทุนสูง การลงทุนนั้นต้องมีการประกอบกิจการอย่างแท้จริง ดังนั้นการลงทุนในแบบที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวย่อมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวีซ่าประเภทนี้ กิจการที่ใช้เงินทุนหมุนเวียนในบัญชีธนาคารเป็นฐานของการยื่นคำขอวีซ่าประเภทนี้มักจะถูกปฏิเสธเช่นกัน

ข้อความเหล่านี้นั้นมาจากเว็บไซต์ของกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา:

“การลงทุนอาจจะต้องไมใช่ธุรกิจขนาดเล็ก กิจการนั้นต้องเป็นกิจการที่ไม่ใช่แค่สร้างรายได้เพียงพอสำหรับครอบครัวเท่านั้น ต้องเป็นกิจการที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา”

“The investor must have control of the funds, and the investment must be at risk in the commercial sense. Loans secured with the assets of the investment enterprise are not allowed.”

“นักลงทุนต้องเข้ามาในสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะพัฒนาและกำกับดูแลกิจการโดยตรง ถ้าผู้ยื่นขอวีซ่าไม่ใช่ผู้ลงทุนหลัก เขาหรือเธอต้องเป็นทำงานในตำแหน่งผู้ควบคุมดูแล ผู้บริหาร หรือตำแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ส่วนผู้ที่เป็นลูกจ้างธรรมดาหรือลูกจ้างที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญนั้นไม่มีคุณสมบัติสำหรับวีซ่าประเภทนี้”*

การยื่นขอวีซ่าประเภทE2นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ดังนั้นการที่จะเข้าสหรัฐอเมริกาในฐานะของวีซ่าประเภทE2นั้นมีความจำเป็นที่ต้องปรึกษาทนายความอเมริกันเพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนนั้นๆสามารถอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะขอวีซ่าประเภทE2ได้ สำหรับผู้ที่ลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วประสงค์จะขอวีซ่าประเภทE2นั้น ทนายความอเมริกันสามารถที่จะให้คำปรึกษาแก่ท่านได้ในขั้นตอนการขอวีซ่าE2

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครวีซ่า ประเภท E2 โปรดติดต่อ อินทิกริตี้ ลีเกิ้ล

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1273.html#1

Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok