Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

USA VISA

ขั้นตอนการขอวีซ่า เค ทรี

ขั้นตอนการขอวีซ่า เค ทรี เป็นการผสมผสานกันระหว่างกระบวนการขอวีซ่า เค วัน และ วีซ่าแต่งงาน I-130 แบบดั้งเดิม วีซ่าแต่งงานแบบดั้งเดิมนั้น ในการขอนั้นผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นคำขอ I-130 สำหรับภรรยาชาวไทยรอฟังผลคำร้องและเมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติก็จะถูกส่งมาที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร

คำขอวีซ่า เค ทรี นั้นถูกคิดค้นขึ้นเพื่อย่นเวลาขอวีซ่าให้คู่สมรสต่างชาติ กล่าวคือ วีซ่าเค ทรี นั้นจะต้องมีการยื่นคำร้อง I-130 ก่อน และเมื่อทาง USCIS ได้คำร้องแล้ว ก็จะทำการส่งเอกสารที่เรียกว่า Notice Of Action 1 กลับมา

เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ของการขอวีซ่า เค ทรี ก็ถึงเวลาที่จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมในส่วนของ เค ทรี ซึ่งเป็นเอกสารคำร้องการขอวีซ่าแต่งงานแบบเร่งด่วน ซึ่งในขั้นตอนนี้ของ เค ทรี ก็จะเหมือนกับการขอวีซ่า เค วัน ซึ่งก็คือเราจะได้รับเอกสารที่เรียกว่า Notice of Action 2 ( เอกสารอนุมัติ ) และเรื่องจะถูกส่งไปยัง ศูนย์ตรวจลงตราแห่งชาติ ( National Visa Center ) เพื่อดำเนินการและส่งคำร้อง เค ทรี ต่อมายังสถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ระยะเวลาในการขอวีซ่า เค ทรี นั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าบุคคลสัญชาติอเมริกันนั้นพำนักอยู่ทีใด ซึ่งภูมิลำเนาจะเป็นตัวบอกว่าศูนย์บริการ USCIS ศูนย์ใดจะเป็นผู้ดำเนินการคำร้องขอวีซ่า เค ทรี

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการขอวีซ่า เค ทรี ก็คือการสัมภาษณ์ที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพมหานคร ผู้ขอวีซ่าชาวไทยหลายๆคนตื่นกลัวกับขั้นตอนนี้ในการขอวีซ่า เค ทรี ซึ่งเป็นความเชื่อผิดๆที่ว่าเจ้าหน้าที่กงสุลในสถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพมหานครนั้นคอยจ้องเล่นงานคนไทยที่ยื่นขอวีซ่า ในความเป็นจริงนั้นสถานฑูตแค่อยากให้แน่ใจว่าการสมรสนั้นไม่ได้เป็นการสมรสลวง และคำขอไม่ได้ทำขึ้นอย่างฉ้อฉล ตามระเบียบแล้ว แม้ว่าเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานฑูตจะมีงานล้นมือ แต่พวกเขาก็ทำงานหนักและเต็มช่วยเรื่องวีซ่าของคุณอยู่แล้ว กล่าวคือ ขั้นตอนการขอวีซ่า เค ทรี ตั้งแต่ต้นจนจบอาจจะเป็นเรื่องที่ดูยิ่งใหญ่ เนื่องจากกระบวนการนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานสองหน่วยงาน ( กระทรวงความมั่นคง และ กระทรวงต่างประเทศ ) และแบบฟอร์ม คำร้อง และเอกสารอีกมากมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า เค ทรี โปรดอ่านที่ส่วนอื่นๆของเว็บไซต์ รวมถึงบทความของอินทิกริตี้ ลีเกิ้ล ซึ่งได้รับการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาสำหรับคู่หมั้นและคู่สมรสชาวไทยให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ


Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok