Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

US Visa Services

วีซ่า เจวัน สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศอเมริกาจะต้องได้รับวีซ่าเสียก่อน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของผู้ยื่นขอว่าจะสามารถยื่นขอวีซ่าชั่วคราว ซึ่งออกแบบขึ้นมาสำหรับบุคคลที่คิดเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและเดินทางกลับ หรือ มีวีซ่าถาวรสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปพำนักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา ประเภทวีซ่าของผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะการณ์ของแต่ละเรื่อง

วีซ่าประเภท เจ นั้นถูกตั้งขึ้นมาภายใต้กฎเกณฑ์ว่าด้วยพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา วีซ่าเจ วันเป็นประเภทย่อยของวีซ่าประเภทเจ วีซ่าเจ วันเป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับผู้ไม่อพยพ ซึ่งหมายความว่าผู้ยื่นขาวไทยจะต้องมีเจตนาที่จะไม่พำนักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวร ( กล่าวคือต้องมีเจตนาที่จะออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวีซ่าหมดอายุ ) ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลสัญชาติไทยที่ต้องการยื่นขอวีซ่า เจ วัน จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้รับการตอบรับให้เข้าโครงการแลกเปลี่ยน ก่อนที่จะออกวีซ่าให้ได้

โปรแกรมแลกเปลี่ยนคืออะไร และเกี่ยวข้องอะไรกับวีซ่า เจ วัน

โปรแกรมแลกเปลี่ยนของประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นภายใต้บทแก้ไขเพิ่มเติมของพระราชบัญญัติความร่วมมือทางการศึกษาและวัฒนธรรม ค.ศ.1961 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างพลเมืองสหรัฐอเมริกาและพลเมืองของประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชาวต่างชาติเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และวิถีชีวิตแบบชาวอเมริกันและนำประสบการณ์เหล่านั้นกลับมายังบ้านเกิดของตนเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่พวกเขาได้เรียนร฿มา วีซ่าเจ วันทั้งหมดออกผ่านหน่วยงานโครงการแลกเปลียนของประเทศสหรัฐอเมริกา

บุคคลสัญชาติไทยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการขอวีซ่า เจ วัน ( วีซ่าแลกเปลี่ยน )

หลังจากเป็นที่แน่นอนว่าผู้ยื่นขอวีซ่าเจ วันได้รับการตอบรับเข้าสู่โครงการแลกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นขอจะต้องแสดงตนเองไม่มีเจตนาอพยพเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างที่จะเข้มงวดในเรื่องของเจตนาอพยพนี้ บุคคลสัญชาติไทยจะต้องแสดงว่ามีคุณสมบัติข้อนี้ก่อนที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยจะออกวีซ่าเจ วัน ให้ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลมีอำนาจดลพินิจในการตัดสินใจว่าจะออกวีซ่าให้ผู้ยื่นขอหรือไม่ ผู้ยื่นขอวีซ่าเจ วันที่จะได้รับวีซ่าจะต้องแสดงว่า :

  • 1. บุคคลสัญชาติไทยที่ยื่นขอวีซ่าเจ วัน จะต้องมีจุดประสงค์ที่จะพำนักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาชั่วคราว เป็นระยะเวาลาสั้นๆ
  • 2. บุคคลสัญชาติไทยที่ยื่นขอวีซ่าเจ วัน มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอในการดำรงชีวิตตามมาตรฐานการครองชีพของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • 3. ผู้ยื่นขอวีซ่าชาวไทยจะต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจกับประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆนอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นจะต้องพิสูจน์ได้ว่าความผูกพันนั้นมีความจำเป็นมากพอที่จะทำให้ผู้ถือวีซ่าเจ วัน เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน เจ้าหน้าที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพได้ใช้มาตรการในการตรวจสอบคำขอวีซ่า เจ วัน อย่างละเอียดมากขึ้น อีกทั้ง เจ้าหน้าที่กองการตรวจคนเข้าเมืองได้บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มข้มมากขึ้นอีกด้วย ผลที่เกิดตามมาคือคำขอวีซ่า เจ วัน โดนปฏิเสธเป็นจำนวนมากเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์

หมายเหตุพิเศษสำหรับวีซ่า เจ วัน จากประเทศไทย

เช่นเดียวกันกับวีซ่าท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาและวีซ่านักเรียนนักศึกษา คู่รักไทย-อเมริกันหลายๆคู่พยายามที่จะใช้วีซ่าแลกเปลี่ยน เจ วัน ในการหลีกเลี่ยงการขอวีซ่าคู่หมั้น เค วัน หรือ วีซ่าคู่สมรส ( ไอ อาร์ วัน , ซี อาร์ วัน , เค ทรี ) การกระทำแบบนี้ดูไม่ค่อยฉลาดซักเท่าไหร่เนื่องจากการให้ข้อมูลที่บิดเบือนแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจกลายเป็นมูลเหตุทางอาญาข้อหาฉ้อฉลเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง การฉ้อฉลหน่วยงานราชการของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อผลประโยชน์เกี่ยวกับการเข้าเมืองอาจทำให้ผู้ยื่นขอวีซ่าชาวไทยถูกเนรเทศออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำให้วีซ่าอื่นๆในอนาคตถูกปฏิเสธภายใต้เหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าเมืองได้ และในกรณีเช่นว่านี้ บุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลสัญชาติไทยอาจถูกดำเนินคดีอาญาได้

Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok