Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

วีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่าการค้าประเภท E1

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกานั้นมีความสัมพันธ์ทางการทูตและการพาณิชย์อย่างยาวนาน หนึ่งในสิทธิประโยชน์ของพลเมืองทั้งสองประเทศคือวีซ่าตามสนธิสัญญาทางการค้าซึ่งเป็นการประกอบกิจการในประเทศใดประเทศหนึ่งของทั้งสองประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศไทยนั้นร่วมลงนามในสนธิสัญญาพันธไมตรีระหว่างกัน สนธิสัญญานี้ให้สิทธิประโยชน์มากมายแก่พพลเมืองอเมริกันผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ผู้ที่มีสัญชาติไทยสามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อประกอบธุรกิจได้ วีซ่าประเภทE1นั้นไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่จะสามารถยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้แต่หลายประเทศในเอเชียสามารถที่ทำสัญญาการค้ากับสหรัฐอเมริกาก็สามารถได้รับสิทธิประโยชน์เช่นนี้ได้

หลักเกณฑ์สำหรับการขอวีซ่าประเภทE1นั้นค่อนข้างซับซ้อนและเป็นเรื่องที่ยากที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานของคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา ส่วนกระบวนการของคนเข้าเมืองและวีซ่านั้นมีความยุ่งยากและซับซ้อน

ในการที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทE1นั้น ผู้ยื่นต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่อยู่ในสนธิสัญญาที่มีคุณสมบัติกับประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรทางธุรกิจที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาผลประโยชน์ภายใต้สนธิสัญญา ธุรกิจนั้นจ้องเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และมีการประกอบธุรกิจทางการค้าอย่างต่อเนื่องด้วยเงินหมุนเวียนจำนวนมาก การดำเนินการทางการค้าควรจะเป็นการดำเนินการระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญา สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ธุรกิจนั้นต้องมีสัดส่วนระหว่างพลเมืองอเมริกันและพลเมืองของประเทศที่เป็นผู้ยื่นขอวีซ่า ห้าสิบเปอร์เซ้นต์ หรือมากกว่านั้นซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจสองสัญชาติ หรือ นานาชาติ โดยทั่วไปแล้วคำจำกัดความของคำว่า “การค้า” คือ “การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของสินค้า บริการ และเทคโนโลยี สิทธิในสินค้าหรือบริการนั้นย่อมโอนไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง”*

ในที่สุดแล้ว ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลกิจการ หรือ ผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปผู้ยื่นขอวีซ่า ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของบริษัทในการที่จะจัดการให้องค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วีซ่าประเภท E1นั้นเป็นเอกสารการเดินทางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ที่จะเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาในการส่งเสริมการค้า สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่าประเภทดังกล่าวควรปรึกษากับทนายความอเมริกันผู้ได้รับใบอนุญาตในการที่จะดำเนินการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ นอกจากนี้การที่จะเลือกวีซ่าสำหรับบุคคล หรือบริษัทนั้นจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญในการดำเนินการซึ่งได้แก่ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากศาลสูงสุดของรัฐหรือ จากศาลของรัฐบาลกลางหรือสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา

http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1273.html#1

Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok