Latest News

Thai Immigration has recently changed the rules for visa issuance. Thai Business visa extensions are now more difficult to obtain

read more

US Visa Services

การปรับเปลี่ยนสถานภาพ

การปรับเปลี่ยนสถานภาพคืออะไร

การปรับเปลี่ยนสถานภาพคือกระบวนการที่ช่วยให้คู่สมรสหรือคู่หมั้นชาวไทยได้รับกรีนการ์ดเมื่อไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้ว การปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นการดำเนินการให้ผู้สมัคร ( ในกรณีนี้คือคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทย ) กลายเป็นผู้พำนักอาศัยถาวรแบบถูกต้องตามกฎหมาย ( ผู้ถือกรีนการ์ด ) ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่ต้องออกนอกประเทศ ด้วยวีซ่า CR-1 และ IR-1 กระบวนการนี้จะช่วยลดภาระเมื่อคู่สมรสชาวไทยยื่นขอวีซ่า ณ สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย.

มีข้อมูลอะไรบ้างที่ฉันควรทรายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพ

แง่คิดที่สำคัญที่สุดสำหรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพคือต้องให้แน่ใจว่าคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณเข้าประเทศสหรัฐด้วยวีซ่าที่ถูกต้อง ถ้าคุณพยายามนำคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและพยายามทำการสมรส หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้พำนักอาศัยถาวร การกระทำเช่นนี้อาจถือว่าเป็นการฉ้อฉลรัฐบาลสหรัฐ ( หรือเรียกง่ายๆว่า USCIS ) และคุณกับคนรักชาวไทยอาจจะต้องรับโทษทางอาญา อนึ่งหากมีกรณีเช่นว่านี้เกิดขึ้นคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของคุณอาจจะต้องถูกส่งตัวกลับและห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีก

หน่วยงานใดที่ดำเนินการเรื่องการปรับเปลี่ยนสถานภาพ

พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ มาตรา 245 (เอ) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจำเนินการเรื่องคำขอปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นไปตามมาตรา 245 แห่งพระราชยัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ (INA)

ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ มาตรา 245 (เอ)
สถานภาพของคนต่างด้าวที่ได้รับการตรวจสอบ ตรวจรับ หรือ ได้รับยกเว้นโทษให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถปรับเปลี่ยนสถานภาพได้โดยอัยการสูงสุด โดยมีอำนาจดุลพินิจภายใต้กฎหมายที่ให้อำนาจให้กระทำเช่นนั้น ในการนั้นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายจะได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวรถ้า;

  • 1. บุคคลต่างด้าวยื่นคำขอปรับเปลี่ยนสถานภาพ
  • 2. .คนต่างด้าวสามารถรับวีซ่าอพยพได้และได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่อการพำนักอาศัยเป็นการถาวร
  • 3. วีซ่าอพยพมีอยู่ในขณะที่ยื่นคำขอ

ฉันได้ยินว่าการให้กรีนการ์ดนั้นมีจำนวนจำกัด จริงหรือไม่?

ไม่ ไม่ใช่สำหรับคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของบุคคลสัญชาติอเมริกัน
สำหรัยผู้อพยพที่เข้ามาในสหรัฐนั้นจะมีโควตาว่าจะสามรถออกกรีนการ์ดให้แก่บุคคลสัญชาติใดบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ปัญหาในกรณีที่เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของบุคคลสัญชาติอเมริกัน เนื่องจากกรีนการ์ดสามารถออกให้แก่คู่หมั้นหรือคู่สมรสของบุคคลสัญชาติอเมริกันโดยไม่จำกัดจำนวน การยื่นขอปรับเปลี่ยนสถานภาพจะต้องยื่นต่อ USICS ในภูมิภาคที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่

คำขอปรับเปลี่ยนสถานภาพของคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของฉันสามารถถูกปฏิเศธได้หรือไม่?

การปรับเปลี่ยนสถานภาพนั้นเป็นดุลพินิจของ USCIS ในบางกรณี ( โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ) ก็อาจจะปฏิเสธคำขอได้แม่จะไม่มีมูลเหตุทางกฎหมายในการปฏิเสธก็ตาม

อย่างไรก็ตามในโลกแห่งความเป็นจริง USCIS มักจะอนุญาตตามคำขอเมื่อคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยมีความสามารถตามกฎหมายที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนสถานภาพ และไม่มีมูลเหตุในแง่ลบในเรื่องนั้นๆ หากมีมูลเหตุในแง่ลบ มูลเหตุเหล่านี้จะถูกนำมาพิจารณาประกอบกับมูลเหตุในแง่บวกเพื่อตัดสินใจว่าควรอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนสถานภาพหรือไม่ ความสัมพันธ์ใกล้ชิดภายในครอบครัว เช่นการสมรสมีน้ำหนักมากในการได้รับการปรับเปลี่ยนสถานภาพ

การเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและมีการสมรสเกิดขึ้นภายหลังจะถูกเจ้าหน้าที่ USCIS มองว่าเป็นมูลเหตุในแง่ลบและอาจจะเป็นเหตุให้ปฏิเสธคำขอปรับเปลี่ยนสถานภาพได้

คู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวไทยของฉันสามารถออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและกลับเข้ามาใหม่ในขณะที่คำร้องขอปรับเปลี่ยนสถานภาพอยู่ในระหว่างำเนินการได้หรือไม่?

คู่สมรสที่ถือวีซ่าเค-ทรี : ได้
คู่หมั้นที่ถือวีซ่าเค-วัน ซึ่งได้ทำการสมรสในประเทศสหรัฐอเมริกา : ไม่
วีซ่าเค-ทรี เป็นวีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้งและหากว่าคู่สมรสชาวไทยออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่คำขอปรับเปลี่ยนสถานภาพกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ จะไม่ถือว่าเป็นการละทิ้งคำขอปรับเปลี่ยนสถานภาพ

อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีของผู้ถือวีซ่าเค-วันภายใต้ ประมวลกฏหมายว่าด้วยข้อบัญญัติแห่งรัฐบาลกลางสหรัฐ (Code of Federal Regulations) มาตรา245.2 (เอ) (4)(ไอไอ)
คำขอปรับเปลี่ยนสถานภาพจะถือว่าถูกทิ้งหากว่าคู่หมั้นชาวไทยเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาขณะที่กำลังรอให้คำขอได้รับการอนุมัติ

ผู้ถือวีซ่าเค-วัน สามารถยื่นขอการยกเว้นโทษล่วงหน้าได้ก่อนออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มั่นใจว่าคำขอปรับเปลี่ยนสถานภาพจะไม่ถูกถือว่าละทิ้ง

Thailand Business Setup

Thailand Business Setup

Thai Company registration and incorporation can be a difficult process; Integrity Legal can assist in Company Setup in Thailand.

Thai Business Setup

Marriage in Thailand

Marriage Thailand

Getting Married in Thailand has never been easier. Integrity Legal's Thai lawyers can assist in executing a legal marriage in the Kingdom of Thailand.

Marriage in Thailand

USA Visa From Thailand

USA Visa From Thailand

Integrity Legal is equipped to assist with US Immigration from Thailand. We Specialize in K1 Fiance Visas for Thais as well as K3 Marriage Visas.

US Visa Thailand

TO CONTACT INTEGRITY LEGAL Thailand Co. Ltd

EMAIL US AT: [email protected]

Call Toll Free: 1-877-231-7533

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.

home  |  about Integrity Legal Thailand  |  fiance & fiancee visa services  |  spouse visas  |  spouse visa services  |  prenuptial agreements

inadmissibility waiver  |  adjustment of status  |  refund policy  |  privacy policy  |  purchase services  |  Legal Links  |  sitemap  |  contact

Integrity Legal Bangkok

Copyright © 2022 Integrity Legal Co.,Ltd All Rights Reserved. Designed and Developed by KOS Web Design Bangkok